Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for varer faktureret af RMIG Danmark.

Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for enhver leverance fra RMIG A/S (i det følgende benævnt ’sælger’), medmindre andet skriftligt aftales.

1. TILBUD

Hvor andet ikke udtrykkeligt er anført, er ethvert tilbud kun bindende for sælger i 5 dage fra modtagelsen og i øvrigt under forbehold for eventuelle ændringer i de tilgrundliggende råvarepriser og terminer.

Alle data i prislister m.v. er alene vejledende.

2. EJENDOMSRET

Alle tekniske dokumenter, modeller m.v., som stilles vederlagsfrit til rådighed, forbliver sælgers ejendom og må ikke viderebringes til tredjemands kundskab. Accepteres tilbud ikke, skal sådant materiale tilbageleveres til sælger.

Eventuelt værktøj, der indgår i tilbuddet/ordren forbliver sælgers ejendom, uanset om køber har betalt for en andel af dette.

3. ORDRE

Hvor andet ikke er aftalt noteres alle ordrer til de på ordredagen gældende priser og leveringsmæssigt under forbehold for force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over. For specialfremstillede varer forbeholder sælger sig ret til en mængdemæssig leveringstolerance på +/- 10 %.

Leverings- og betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelse/faktura. De angivne priser er ekskl. moms og afgifter.

Ved leverancer på under kr. 1.000,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 200,-.

Ved lagerordre under kr. 2.500,- tillægges et fragtgebyr på
kr. 300,-

Annullering af ordre skal ske skriftligt senest tre hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

Køber er forpligtet til nøje at kontrollere ordrebekræftelsen. Måtte der være fejl i ordrebekræftelsen, skal køber øjeblikkeligt fremsætte indsigelse herimod. RMIG A/S bærer således intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen, herunder for så vidt angår produktangivelser, typer, mål, farver og i øvrigt.

4. LEVERING OG FORSENDELSE

Leveringer til udlandet sker for købers regning.

Alle forsendelser sker for købers risiko. Forsendelse sker på den måde, som sælger til enhver tid finder mest hensigtsmæssig.

Angivne forsendelsestider er omtrentlige. Ved forsinkelse vil køber blive underrettet om den forventede leveringstidoverskridelse. Afsendelse op til 30 dage efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid anses for rettidig forsendelse. Ved forsendelse efter dette tidspunkt kan køber vælge at hæve købet, såfremt køber giver meddelelse herom straks efter at underretning om forsinkelsen foreligger. Køber kan herudover ikke påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder erstatning. Fastholdes købet er sælger ansvarsfri.

Emballage tages ikke retur uden forudgående aftale.

5. BETALING

Betaling skal foreligge på den aftalte dato. Ved forsinket betaling beregnes morarente fra forfaldsdato.

Sælger forbeholder sig ejendomsret til det leverede indtil fuld betaling er sket.

6. MANGELAFHJÆLPNING OG REKLAMATION

Reklamation over fejl og mangler skal ske skriftligt inden 8 dage fra modtagelsen af varen, uanset senere ibrugtagning. Varen skal kontrolleres af køber inden ibrugtagning eller videreforarbejdning. Varer må kun returneres til sælger efter forudgående aftale. Sælger er berettiget til og påtager sig i en periode af 1 måned efter levering, vederlagsfrit efter egen bedømmelse og valg at ombytte eller reparere produkter, som køber godtgør er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, fremstilling eller materialer. Andre indsigelser om produktets kvalitet kan ikke gøres gældende.

Sælgers ansvar kan i alle tilfælde maksimalt udgøre udgiften til mangelafhjælpning på leveringstidspunktet og på leveringsstedet. Køber bærer således alle meromkostninger i form af reparation, demontering, montering, transport m.v., som skyldes at produktet er videreforarbejdet, befinder sig andet steds end leveringsstedet eller tilsvarende. Bevirker mangelafhjælpning indgreb på andet end produktet, er enhver udgift i den forbindelse sælger uvedkommende.

Hvor der er tale om bearbejdning af købers eget materiale, dækker sælgers ansvar for mangelafhjælpning kun selvsamme bearbejdning.

7. PRODUKTANSVAR

Forvolder et af sælger leveret produkt skade på person eller ting, er sælger kun ansvarlig hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens det leverede er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvor disse indgår.

Pålægges sælger produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset ovenfor.

Vort ansvar for skade på ting kan aldrig overstige DKK 1.000.000,-.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

Sælger har ikke ansvar for driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab. Ansvarsbegrænsningen gælder ved ethvert ansvar, herunder produktansvar. Sælger er ligeledes ansvarsfri for force majeure af enhver art, når denne indtræder efter aftalens indgåelse.

9. FORCE MAJEURE

Sælger er ikke ansvarlig overfor køber, når følgende omstændigheder indtræder efter accept af ordren og hindrer eller udsætter opfyldelsen af denne: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, vejrlig, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, it-nedbrud eller andre omstændigheder, som sælger ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er sælger berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

10. VÆRNETING

Enhver tvist mellem parterne, herunder om fortolkning af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

I øvrigt henvises til NL92 Almindelige leveringsbetingelser.


Revision: G
Dato: Maj 2019

NL92 Alm. leveringsbetingelser

Send en prisforespørgsel

RMIG Express

RMIG Mønsterkatalog

Efterbearbejdning